Záhumení 743/22, 751 02 Troubky
+420 775 321 727

První poradní schůze k založení hasičského sboru v naší obci se konala 16. ledna 1894. Stanovy nově zřízeného hasičského sboru byly osvědčeny Moravským místodržitelstvím v Brně 5. 11. 1894. Na valné hromadě konané 16. 1. 1895 pak bylo zvoleno náčelnictvo. Starostou sboru se stal Martin Špalek, náčelníkem Josef Brázda. Tímto byl tedy zpečetěn vznik jednoho z prvních sborů v okrese Přerov, který spadal k župní jednotě Přerov – Kojetín III. Hned od počátku byla řešena důležitá otázka, která provází většinu sborů po celou dobu jejich existence, 1 508 zlatých 51 krejcarů bylo utraceno za nákup výstroje a výzbroje. Toto vybavení našlo své první úložiště v upraveném chlévě ve staré školní budově (dnešní Záhumení). Sbor čítal 32 členů činných, kteří platili 5 krejcarů měsíčního příspěvku. Za patrona si zvolili jak jinak svatého Floriana.

        

          

Úvodem
Obec Troubky leží západně od okresního města Přerova,směrem na Tovačov.Je to rovinatý kraj Moravské brány. Obyvatelé jsou Hanáci .Svou rozlohou 2 280 ha patří mezi největší obce okresu.První název obce je odvozen z osobního jména – vladyky či majitele tvrze.Podle starých listin se obec se obec jmenovala Travky,Troubky,Trůbky,Troubky u Tovarová,od roku 1877 Troubky u Přerova,od roku 1918 Troubky nad Bečvou,nyní Troubky.      
Obec bývala samostatným panstvím.Vladyckým sídlem byla tvrz s panským dvorem,která se nacházela v místech zvaném Na Pustým.Již za vlády Cimburků na Tovačově,přestala být tvrz vladyckým sídlem,ještě před Husitskými válkami zchátrala a během nich zcela zanikla.Za Uherského vpádu proti Jiřímu z Poděbrad byly Troubky úplně zničeny a zarostly lesem.Po mnoha letech se Troubky dostaly do majetku Viléma z Pernštýna.To již byly Troubky samostatným panstvím a později vzniklou osadou Člunky.Po revoluci 1848,kdy padla stará zemská správa,obec připadla pod správu okresu Přerov.V roce 1850 se pak Troubky staly samostatnou politickou obcí,Obec nevlastnila ani erb ani znak.Historickým majetkem je pouze pečeť,která je svědkem života zde žijících Hanáků,kteří svou pracovitostí a družností nejen vřelý vztah ke své rodné půdě,ale i ke svému hanáckému nářečí.Pečeť obce je rozdělena křížem na 4 pole s obrazy.První znak vlevo je Perštýnský – zubří hlava s kruhem v nozdrách,v druhém nahoře vpravo je trouba,dole vlevo je radlice a vpravo srp.                 
V obci je postavena socha sv.Floriána v parku v Dědině.Svatý Florián je zpodobněn jako oděný římský vojín,v levici drží korouhev a pravou rukou,v níž drží nádobu a z ní leje vodu na hořící dům.Je patronem hasičů,kteří každého 4.5.uctívají jeho památku.Socha je postavena nákladem manželů Jana a Františky Špalkových – výměnkářů z Troubek v roce 1898            

„Oheň je dobrý sluha,ale zlá pán“                   

Oheň je dobrý přítel ale zlý pán praví známé české přísloví.O jeho pravdivosti se mohli naši předkové přesvědčit již v dávné minulosti,kdy měl oheň pro život člověka nesmírný význam.V nejstarších dobách poskytoval lidem teplo,chránil je před dravou zvěří,umožňoval jim přípravu pokrmů.Oheň pomáhal našim předkům mýtit lesy a měnit je dřinou a potem v úrodná pole.Díky znalosti ohně se člověk naučil tavit rudu a vyrábět tolik potřebné kovové nástroje.Nebezpečí ohně se projevovalo v okamžiku,kdy se změnil v požár,který ničil výsledky lidské práce.Koncem 9.a počátkem 10.století bylo naše území ještě řídce osídlenou krajinou zdobenou rozsáhlými lesy.Ve 13.a 14.století se rozvíjí kolonializace v našich zemí ,kdy se na malém prostoru soustřeďuje větší množství lidí,roste počet obytných domů a hospodářských budov.Vyrůstají města a osady jejichž obyvatelé se ve velké míře zabývají řemeslnou výrobou.Příslušníci jednotlivých řemesel se později sdružovali v cechy,které měly v pozdějším období velký význam při hašení požárů.Pro obyvatele osad i měst tedy bývaly požáry stálým nebezpečím.Aby se zabránilo šíření požárů,musel být do jejich hašení vnesen určitý řád.postupně se utvářejí jakési směrnice pro hašení požárů,z nichž se za nejstarší pokládají statuta města Prahy ze 14.století.již v těchto dobách se snaží naši předkové požárům předcházet.Na věžích ve městech hlídali hlásní.městem každou noc procházeli ponocní placení městskou správou.Jejich úkolem bylo zajistit klid a pořádek a hlavně v případě vzniku požáru dát ihned znamení.Později byl důležitý úřad ponocného,který bděl nad klidným spánkem sousedů,zřízen i na vesnicích.Povinností ponocných byly přesně stanoveny a jejich nejdůležitějším úkolem bylo včas oznámit vzniklý požár.
První poradní schůze k založení hasičského sboru v naší obci se konala 16. ledna 1894. Stanovy nově zřízeného hasičského sboru byly osvědčeny Moravským místodržitelstvím v Brně 5. 11. 1894. Na valné hromadě konané 16. 1. 1895 pak bylo zvoleno náčelnictvo. Starostou sboru se stal Martin Špalek, náčelníkem Josef Brázda. Tímto byl tedy zpečetěn vznik jednoho z prvních sborů v okrese Přerov, který spadal k župní jednotě Přerov – Kojetín III.   
Hned od počátku byla řešena důležitá otázka, která provází většinu sborů po celou dobu jejich existence, 1 508 zlatých 51 krejcarů bylo utraceno za nákup výstroje a výzbroje. Toto vybavení našlo své první úložiště v upraveném chlévě ve staré školní budově (dnešní Záhumení). Sbor čítal 32 členů činných, kteří platili 5 krejcarů měsíčního příspěvku. Za patrona si zvolili jak jinak svatého Floriana.            
Léta 1896 – 1900 byla bohužel typická tím, co dalo za vznik nejen Troubeckému sboru ale i sborům v okolí, častými a rozsáhlými požáry. V roce 1899 dochází k prvnímu veřejnému cvičení členů sboru za účasti celé obce.V tomto roce také došlo k velkému požáru ve Vrbí, požár zachvátil 5 stavení. V témže roce vznikl požár na staré Zavadilce. I když byl požár uhašen, padly mu za oběť 3 lidské životy. Nové století vítali členové sboru účastí na veřejném cvičení v Brodku. Na žádost představenstva obce sbor vykonával v obci mravní a bezpečnostní policii. Na tuto činnost obec přispívala sboru 30 zlatých ročně. Údaje v kronice hovoří o pomoci spoluobčanům nejen v Troubkách, ale i v okolí, jako tomu bylo roku 1901 při požáru mlýna v Tovačově. Dalším záznamem z tohoto roku je velká pomoc při povodních. Povodně rozšířili činnost členů o další bod povodňové hlídky. O přibývajících povinnostech svědčí další záznam v kronice z roku 1905, kdy se objevují hlídky žňové. Neznamená ovšem, že sbor přes své povinnosti na poli boje s ničivými živly nedokázal vyvíjet další aktivity. Mám na mysli kulturně společenskou činnost. V roce 1908 zřídil sbor knihovnu u p.Ticháčka.  První světová válka a vojenská povinnost, měly podstatný vliv na útlum sboru. Konec války, rok 1919 a 25. výročí založení sboru. Sbor opět vydatně pomáhal při povodních. Na oslavu pak bylo uspořádáno veřejné cvičení.  Dvě divadelní představení ročně i takto začal rozkvět kulturní činnosti v roce 1921. Z výdělku se poté zakoupily hadice. V kronice je uvedeno v tomto roce také několik velkých požárů. Za zmínku stojí pomoc sborů z Troubek, Tovačova a Přerova u požáru domku p. Tomšů.               

V letech 1925 až 1926 se dostálo členům sboru nového skladiště na Záhumení. Toto si postavili členové sami za materiální i pracovní pomoci místních občanů. Pomoc mnohých místních byla zdarma, celkový náklad činil 64.000 Kčs. Slavnostní otevření proběhlo za doprovodu veřejného cvičení, hodové slavnosti a divadelního představení. Při oslavách 35 let trvání sboru v roce 1929 se sboru dostalo od obce nového materiálu. V roce 1931 čítal sbor 39 činných členů, 5 členek, 7 čestných a 234 členů přispívajících. Starosta sboru byl František Smolka, náčelník František Brázda.                  
V roce 1932 došlo k velkému požáru u p. Obrtela. Po velké námaze, a pomoci sborů z Přerova, Henčlova, Rokytnice a Bochoře se podařilo požár přemoci. Rok 1936, ve sboru je starostou p. Martin Dočkal, období ve kterém p. Dočkal starostoval bylo 20 let. O rok později darovala obec sboru motorovou stříkačku, došlo ke zřízení parku u zbrojnice. Členové sboru byli vidět ve dvou divadelních představeních a hlavně při pomoci při velké povodni.             
Tak jako na každého i na sbor dolehla těžká válečná léta. Účast v protiletecké obraně, či nutnost v úředním styku užívat dva jazyky však, byly jednou z mnoha komplikací a povinností, které zajisté negativně ovlivňovali činnost sboru. I tak si sbor ponechal svou tvář, třeba pořádáním divadelního představení. Rok 1940 byl významný nákupem ojetého vozu Tatra z Kojetína. Válečné události se dotkly i oslav 50. výročí založení sboru, tyto se nekonaly. Pouze 6 členů se mohlo zúčastnit čestné stráže při pohřbu a odvozu amerických letců na místní hřbitov v roce 1944. V roce 1946 obdržel sbor od požárního útvaru z Brna sanitní auto DODGE. Vůz nesloužil jen pro potřeby sboru, ale také při první pomoci občanům a transportu nemocných či rodiček do nemocnice respektive porodnice.Bezprostředně po osvobození se sbor vrátil k pořádání divadla později pak hodových zábav. Na 20 let se stává velitelem Arnošt Bahounek. Rok po osvobození došlo k zakoupení dalšího vozidla DODGE. Sbor měl 49 členů činných a 6 členů čestných. Po osvobození dochází k reorganizaci.Sbor má již natrvalo pod svým patronátem konání Ostatkového plesu a hodových zábav. Soucit se jmenovala hra, kterou sehrál sbor v roce 1949 k 55. výročí založení sboru. Za spolupráce s národopisnou hanáckou skupinou z Troubek jsou uspořádány Hanácké hody. Další náplní práce jsou samaritánské kursy pro členy či žňové hlídky.Od 1.4. 1951 se Sbor dobrovolných hasičů v Troubkách přejmenoval, nový název zněl místní hasičská jednota. Výčet činností jednoty byl poměrně bohatý, 8 poplachových cvičení, 3 školící cvičení a likvidace požáru bagru. Aktivity jsou i na straně omlazení členské základny.         Následující léta provází pomoc členů jednoty při povodních či požárech. Rok 1958 a další změna názvu, jsme u “sboru požární ochrany“ v Troubkách. Název se změnil ale pomoc při požárech a povodních zůstává. U požárů je třeba zmínit roky 1958, 1959 a 1960, 1960 to byl i rok další velké záplavy. Pořádány jsou tradiční akce – Ostatkový ples, Hodové zábavy, divadelní představení a nově kácení máje. Za vydělané peníze jsou nakupovány uniformy, drobné nářadí a požární technika.V šedesátých letech se nadále daří omlazovat členskou základnu, průměrný věk nedosahuje hranice 40 let. Prvními úspěchy na soutěžích se projevuje práce s mládeží v rámci kroužku ve škole. Rok 1962 a 1. místo v okresním kole mladých v Lipníku nad Bečvou. Starší zabodovali třetím místem. Dobrá prevence se projevuje obdobím bez požárů. Je čas na práci pro obec a na požární zbrojnici, jedná se o úpravu parku, pomoc při stavbě KD či přístavbě další garáže u zbrojnice. 70.výročí založení sboru a tedy rok 1964. Probíhá téměř tradiční velké cvičení, dále slavnostní schůze a odměnění členů. Rok 1965 byl ve znamení červencové povodně. Po projevení velkého úsilí nebyla ohrožena stavba jezu na řece Bečvě. Členská základna v r. 1966 čítala 55 mužů a 5 žen. Zazděný trám v komíně, byl příčinou nešťastného požáru velkých škod na sokolovně. V roce 1967 je jednotka určena jako výjezdové středisko, to je důvodem účasti na likvidaci požárů v okolí, v samotné obci byl klid. Jednalo se o požáry v OP Prostějov, VLS Výmyslov, v Polkovicích a Rokytnici. Zvýšený počet požárů se bohužel projevil v obci o dva roky později, požárem sálu na Zavadilce, půdy neobydleného domu p. Františka Vrány a půdních prostor JZD.
Na vině byl tentokráte místní občan a jeho úmysly. Další tři požáry si tohoto roku vyžádali obětavou pomoc požárníků a to v Lobodicích při požáru sladovny a dvakrát v polesí Troubky, při požáru podzemních zásobníků plynu. Úvod sedmdesátých let poznamenala opět řeka Bečva ve spojení s dlouhými dešti. Co se nemění jsou tradiční kulturní akce, v roce 1971 vznikl hudební sbor vedený p. Jindřichem Pazderou. Teď pár údajů, 83 členů, 5 žen, složení výboru: předseda Josef Bártek, velitel Fabián Mrtvý, jednatel František Brázda. V roce 1972 je zřízena závodní požární jednotka při JZD. Čtyři požáry mimo obec a nevelké škody, toliko asi stačí k průběhu roku. Oslavy 80. výročí v roce 1974 přinesly několik úspěchů, začněme těmi na poli sportovním. Vítězství družstva na okrskové, okresní a druhé místo na krajské soutěži. Pole abych tak řekl materiální bylo vylepšeno přidělením automobilu A30 SAVIEN s úplným vybavením v ceně 191 112,- Kčs. Akce Z a předpokládané náklady 498 000,- jsou rovnítko k zahájení rekonstrukce a přístavby zbrojnice. Vyvrcholení proběhlo v červenci roku 1976 slavnostním otevřením. Rok 1976 se stal pro další léta významným, konal se 1. ročník, dnes již tradiční soutěže požárních družstev O pohár Hané. Za pomoci MNV a JZD se podařilo vytvořit takové podmínky a tedy i takovou soutěž jež hojně navštěvují hasičská družstva i v současnosti. Letošní ročník budiž důkazem. 

V roce 1977 opouští funkci Jan Bártek. Výsledky voleb a rok 1980: František Němčák - předseda, Fabián Mrtvý - místopředseda, Jan Smolka – velitel. Konec let sedmdesátých a počátek osmdesátých přinesl spoustu nových členů ale i generační potíže. Nakonec i přes tyto obtíže se podařilo vše udržet v chodu a pořádku. Nová generace si vyžádala trpělivost, jak ve výchově, tak při cestě za úspěchy. Práce členů ovšem pokračovala i dále, Ostatkový ples, hodové zábavy, důležité akce pro finanční zajištění činnosti. Odměnou pak byl zájezd do Nitry, Českých Budějovic, Prahy nebo Rýmařova. V roce 1983 nahradila zrušenou Pragu RN cisterna CAS 25.
90.rok činnosti a rok 1984 opět malá statistika 72 členů, z toho je 13 žen a v kolektivu mladých je 21 členů. Výjezdy celkem 4, všechny drobnějšího charakteru. Členům se podařilo postavit sklad a opravit zděný sklad u Zavadilky.
V roce 1985 se podařilo navázat na úspěch pohárové soutěže „O POHÁR HANÉ“ tím, že se soutěž rozšířila i o řady mladých požárníků. Radost přineslo druhé místo domácích hned v prvním ročníku. Statistika požáru měla dva přírůstky, požár zbytku stohu slámy a požár verandy rodinného domu p. Bahounka. Transformace zemědělských družstev přináší pozvolný zánik závodní jednotky. Zůstala pouze plně vybavená CAS 25 a osádka. Oprav se dočkala i zbrojnice, nové nátěry, překrytí střechy lepenkou či vodovodní přípojka a úprava rozvodů vody se na stavu budovy pozitivně promítly. Trpělivost se odrazila v založení družstva dorostenců a jeho zapojení do okresní soutěže. Mladí požárníci byli vůbec úspěšní. Výčet hovoří jasně, předkolo Troubky 1.místo pro starší a 2. místo mladší. V soutěži „O POHÁR HANÉ“ mladší 2. místo, starší 1. místo. V okresním hodnocení mladší 4. místo a starší 8. místo. Nakonec zasloužený prázdninový pobyt ve Velkých Losinách. V té době měli na starosti vedení mladých manželé Gregovští a Dočkalovi. Rok 1987, se krom tradičních akcí konaných v pravidelných termínech, vyskytly tři mimořádné události, požáry sklízecího vozu, střechy domu manželů Surmových a stohu slámy. K požárům je třeba připočítat dvě cvičení v Lobodicích a Tovačově. I strojníci měli spoustu práce, generální oprava DA Saiven, či drobné úpravy CAS 25 jsou toho důkazem.V roce 1988 byl od požárů klid. Za zmínku stojí den otevřených dveří ve zbrojnici spojený s ukázkami práce hasičů. A dobré výsledky dorostenců a mladých hasičů v požárním sportu. I rok 1989 jakkoliv byl hektický celospolečensky, nebo 95. výročím založení. V rámci požárů to byl opět rok naprosto klidný. Pouze cvičení v Lobodicích bylo zpestřením. Dorostenci opět předvedli kvalitní výsledky a odměnou jim bylo 4. místo v okresní soutěži. Mládež pak obsadila 5. potažmo 9. místo v okrese. Dále proběhly tradiční „Hodové zábavy“ a „Ostatkový ples“. Odměnou všem za odvedenou práci byl pobyt mladých požárníků na Bystřičce, těm zkušenějším pak výlet Luhačovice – Buchlov se završením ve vinném sklípku. Členská základna organizace čítá 83 členů. Z toho 14 žen. Mladých je 29 včetně dorostenců.           
Další společenský přelom a další změna názvu, tentokráte jsme již u toho současného “Sbor dobrovolných hasičů“. Další pozitivní změnou bylo získání téměř nového zásahového vozu DA Avia A 31. I díky přispění tehdejšího starosty obce a okresního tajemníka sdružení. O užitečnosti se mohli všichni přesvědčit ještě týž rok při požáru domu v Tovačově.V roce 1990 se podařilo sboru získat na pět let pořadatelství okresního kola hry Plamen. Nejmladší hasiči dosahují na medailové pozice, starší již tak kvalitních výsledků nedosahují. Dospělým se nedaří dosáhnout výsledku ani na tradičním Poháru Hané.V roce 1992 nedošlo k žádnému požáru. O to více byli členové sboru zaměstnáni brigádami. Neuspokojivý stav střechy zbrojnice, byl námětem, který využil obecní úřad pro vybudování sedlové střechy, celkovým nákladem 101 672,-. Tesařské a pokrývačské práce byly dělány dodavatelsky. Zednické a klempířské zvládli členové v rámci brigád. I přes drobné potíže se zajištěním, byl na konci roku slaven úspěch. Zvolna přecházíme do dalšího roku a dalších úprav. Opravy elektroinstalací, rozvodů vody, malování, či přehrazení skladu CO. Na podzim byly provedeny opravy překážek, parketu a stolního zařízení. Na závěr byla osazena plechová vrata a opraveny štíty zbrojnice. Požár byl ten rok pouze jeden, křoviny na ulici Dědina a jedno cvičení při oslavách ve Vlkoši.          Rok 1994 tedy rok 100. výročí započal tragicky, smrtí čestného starosty Josefa Bártka. Mladým hasičům se bohužel nepodařilo postoupit z okresního kola, 2. místo je hezké leč nepostupové. Starší se umístili na konečném 4. místě. Dospělí stejně jako mladí měli smělé cíle, leč ani u nich nedošlo k úplnému naplnění, vítězství v okrsku a 3. místo v okrese bylo pouze částečným splněním. Hodové slavnosti byly možností prezentace práce hasičů a jejich techniky. Podporou byly sbory z celého okrsku, Přestavlk ,Záříčí a HZS Přerov, který předvedl svou techniku včetně ukázek činnosti. Dětem udělala radost pěna v parku u kulturního domu. Ukázky práce historické techniky, hašení motorovou stříkačkou či koňskou stříkačkou předvedli hasiči z Přestavlk a Tovačova. Závěrem byl průvod obcí k soše sv. Floriana, položení věnce a příjemné posezení.       Přecházíme k roku, který významně zasáhl do života všech obyvatel v obci tedy i hasičů. Povodeň v roce 1997 byla tím co rychle a na dlouhou dobu ovlivnilo veškerý chod v obci. Bylo by složité a dlouhé jmenovat nasazení každého člena či občana, takže jen krátká vzpomínka a poděkování všem co byli nápomocni. Naštěstí se projevila solidarita a občané nezůstali v neštěstí sami.
Opět krátké připomenutí pomoci jak lidské, tak materiální či finanční. Díky kontu Povodeň a pomoci kamarádů hasičů z celé republiky, se dařilo postupně opravovat budovu hasičské zbrojnice, opravit a obměnit techniku. V roce 1998 se odehrála jedna velmi důležitá událost, tou bylo svěcení nového zásahového vozidla CAS 32 T 815. Přeskočili jsme do roku 2001 kdy byli v hasičské zbrojnici dokončeny úpravy II. nadzemního podlaží včetně kuchyňky, v tomto podlaží je možnost pořádat kulturní a společenské akce. Došlo k rozšíření plánu odborné přípravy o profesní školení řidičů. Další katastrofické záplavy, ano rok 2002 tentokráte v Čechách. Sbor nabídl veškerou možnou pomoc. Jednotka spolu s hasiči z Veselíčka, Protivanova a Těšetic, byla nasazena v areálu Ministerstva vnitra v Praze. Začátek září a přesun spolu s hasiči z Čekyně na mělnicko, respektive obce Hořín, Vrbno, Brozánky, Skalka a Telčím. Odstraňování následků povodně, čerpací práce, demolice, či úklid byly náplní činnosti jednotky. Odměnou bylo kladné hodnocení, uznání či přátelské vztahy z nichž některé přetrvávají do současnosti.Díky zkušenostem z povodní měl sbor možnost zúčastnit se aktivně stavebního veletrhu 2003 v Brně. A to v expozici České asociace zpracovatelů povodňových plánů. Dále hlavně strojníky v tomto roce čekala příprava na opravy techniky zejména oprava DA AVIA a přenosné stříkačky.    Dostáváme se do období mezi dvěma posledními výročími tedy 110. v roce 2004 a tím letošním. Za tuto dobu se odehrála spousta změn. Začněme úpravami budovy hasičské zbrojnice, přebudování umývárny na sklad pro pořádání kulturních akcí, opravy elektroinstalace, doplnění vybavení kuchyně, vytvoření malé zasedací místnosti z kanceláře a její doplnění o výpočetní techniku. Dále byla doplněna velká zasedací místnost o televizi a video, tak aby mohla sloužit ke školením či společenským účelům. Velký posun kupředu zaznamenalo také technické vybavení a další věcné prostředky, vozový park se v roce 2008 rozšířil díky bezúplatnému převodu z obce o starší automobil Ford Tranzit, v letošním roce se nám podařilo získat ještě jeden zánovní automobil značky Volkswagen nu a co je asi nejmarkantnější nový zásahový automobil DA IVECO Daily.S jehož příchodem nás bohužel opustí naše Avie, která tak dlouho a dobře sloužila. Není možné nezmínit další techniku jsou to PS 12, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, vysavač pro likvidaci obtížného hmyzu či radiostanice značky Motorola. K ochraně členů jednotky u zásahu slouží 9ks VDP Saturn či 8 ks zásahových obleků včetně přileb, bot. Sbor disponuje digitální časomírou, nebo sadou překážek, které slouží mladým i dospělým. Za současný stav přichází dík všem, kteří se na financování, pořízení nebo údržbě podílí. K letošnímu výročí byla dokončena oprava historické DVS. JSDH zasáhla jedna hodně výrazná změna v roce 2007. Kdy byla jednotka zařazena do kategorie JPO 3. Zastupitelstvem byla z tohoto důvodu schválena nová zřizovací listina. Garantem jednotky byl určen mjr. Ing. Jaromír Šindler. V rámci tohoto posunu bylo potřeba, doplnit členům jednotky potřebnou odbornou způsobilost.. Velitelé, strojníci, řidiči, nositelé dýchací techniky museli projít řádnými školeními. Dále pak všichni ostatní prochází pravidelně odbornou přípravou. Od roku 2004 se jednotka účastnila 20 zásahů v Troubkách i okolí, z toho bylo 11 požárů, 6 technických pomocí, 2 cvičení a 1 planý poplach.Činnost jednotky ovšem neovlivnila činnost sboru, důkazem jsou výsledky dosažené v požárním sportu. Kolektiv mladých hasičů měl v roce 2005 obě družstva. Mladší se ve hře Plamen umístili na 3. místě, starší se umístili o pozici hůře. V jednotlivcích zvítězila Nikol Nováková. Pokud se podíváme na hodnocení VC OSH, mladší skončili druzí, starší třetí. Na podzimním branném závodě v Přestavlkách, dorostenka Nikol Nováková skončila třetí a medaile získali dorostenci Martin Smolka, Lukáš Bálint a Bronislav Stavinoha.        
Rok 2008 navázal na předchozí úspěchy. Hra plamen, mladší 7. místo, starší 9., dorostenka Nikol Nováková vítězí, vítězí i na kraji, na Mistrovství republiky se umisťuje na 11. pozici. Své předvedli i jednotlivci dorostenci v Přestavlkách, Lukáš Bálint byl druhý, Jakub Vojtek třetí, krajské kolo v Jeseníku Lukáš Bálint na 4. místě. V roce 2007 se účastnili soutěží starší žáci celkově na 4. místě a dorostenci na 2. místě. Na podzim vedl mladé hasiče Petr Kopta, který nahradil Aleše Pěknika a Kateřinu Řihoškovou. Kolektivy mladších i starších nasadily po jedné hlídce a skončily na 11. a 15. místě. Hlídka dorostenců skončila na třetí příčce. Výborný výsledek předvedla opět.Nikol Nováková skončila 2. postoupila do Bludova na krajské kolo, kde opět zvítězila. Na mistrovství republiky skončila na 14. pozici. VC OSH absolvoval pouze kolektiv starších, jenž se umístil na 8. místě. Ve hře plamen obsadili starší 10. místo. Dorostenci se na plameni umístili třetí. Ve VC nesplnilo naše družstvo podmínky soutěže. I o rok později nastoupili družstva starších a dorostenců. Na branném závodě obsadili 17. respektive 3. místo. Na vyhodnocení okresního kola v Lipníku nad Bečvou se naše družstvo umístilo na 15. místě. To již vedli mladé hasiče Martin Smolka a Jakub Vojtek.Rok 2005 kde zvítězilo naše družstvo dospělých na okrskové soutěži v Říkovicích, okresní kolo v Olšovci znamenalo 13. příčku. Obhajoba vítězství na okrskové soutěži se podařila ještě v následujících 2 letech. Okresní kolo dopadlo v roce 2006 6. místem, v roce 2007 místem 7. Vloni se musel náš tým sklonit pouze před pořádajícím družstvem z Bochoře. Na letošním okrskovém kole v Oplocanech jsme ovšem opět přemožitele nenašli, a tak jsme se mohli zúčastnit okresního kola v Provodovicích a to na konečném 6. místě. V letošním roce proběhla v tradičním termínu soutěž O pohár Hané, tato soutěž se konala v rámci oslav 115. výročí založení sboru pod záštitou senátora parlamentu ČR a primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha. Hojná účast soutěžních družstev a výborné sportovní výsledky, nám všem udělali velkou radost a dodali chuť do další práce.V rámci akcí se sbor věnuje, tradičně plesu či hodovým zábavám. Tyto akce jsou náročné na přípravu, ale poměrně bohaté na účast, což svědčí pokladně sboru. Jak bývá zvykem je potřeba se po dobře odvedené práci odměnit. V roce 2005 se konal zájezd do Chorvatska.Mořský vzduch v Pakoštane, výlety do Zadaru do parku Krk či Kornati byly příjemným zpestřením. V roce 2006 výbor zorganizoval výlet do hasičského muzea v Přibyslavi, do Kutné Hory, Mladé Boleslavi či Českého ráje. Díky bohatosti naší republiky, výbornému počasí, byl výlet opravdovou zábavou.    V roce 2007 se náš sbor účastnil vzpomínkového aktu při 10. výročí povodní. Od roku 2008 mají přes zimu naši členové možnost se připravovat ve sportovní hale. Květnový PYROS nám také nemohl uniknout. V rámci svátku sv. Floriana se konala mše svatá za boží ochranu a pomoc členům hasičského sboru a zemřelé členy sboru. Členové sboru se v rámci tohoto svátků zúčastnili pouti v Dubě nad Moravou nebo na svatém Hostýně.Září bylo měsícem konání MČR mužů a žen v požárním sportu. Vzhledem k tomu že se zmiňované mistrovství konalo v Přerově a velitelem soutěže byl br. Vlastimil Zatloukal, podílelo se na 40 členů sboru na přípravě, organizaci, zajišťování občerstvení či obluze časomíry. Poděkování za dobře odvedenou práci přímo na vyhodnocení převzal od starosty SHČMS bratr Zatloukal. Na výroční valné hromadě pak z rukou starosty krajského sdružení obdrželi děkovný list bratr, Bálint, Vojtek a Pavel Kamelandr a nakonec i celý náš sbor. Celého letošního roku se dotýkají oslavy 115. výročí založení sboru. Po dlouhých přípravách a akcích jež letos v rámci oslav již proběhly, ať už to byl Pohár Hané, mše svatá, či soutěž mikroregionu, jsme se dnes propracovali k vrcholu. A že je to vrchol se vším všudy, svědčí několik výrazných prvků, jichž si nešlo nevšimnout. Pominu-li teď vše co se od rána událo, to znamená mši, průvod, položení věnce k soše svatého Floriána, tak bych chtěl zmínit tři přírůstky, které máme možnost dnes poprvé veřejně představit , prvním z nich je takové to velké červené auto. Tento dopravní automobil Iveco pořízený za přispění obecního úřadu Troubky, krajského úřadu Olomouckého kraje a dotaci z ministerstva vnitra, bude snad díky vysvěcení Arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem, a díky patronům panovi MUDr. Mgr. Ivanu Langerovi, Mgr. Zdeňku Boháčovi, Ing. Martinu Tesaříkovi, dlouho a dobře sloužit, doufejme však jen, že spíše k výcviku a kondičním jízdám, k těm ostrým událostem snad nebude mít důvod vyjíždět.Druhým přírůstkem jež nám přinesla štědrost obecního úřadu a jež byl za přispění patronů pana Mgr. Radka Brázdy, Aleny Hložkové, Ing. Jiřího Lajtocha, vysvěcen je nový prapor.Tím třetím přírůstkem je automobil Volkswagen Transporter, získaný bezúplatným převodem od ministerstva vnitra pod vedením bývalého ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera. Toto vozidlo bude sloužit jako vozidlo krizového řízení, taktéž toto vozidlo bylo vysvěceno Arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem. Nemalou událostí v dění a činnosti sboru a hlavně v životě naší obce byla jarní povodeň,která postihla naši obec v měsíci květnu.Tato událost se opět podepsala na všech občanech naší obce.Opět to byli hasiči,kteří byli nápomocni občanům naší obce v prvních chvílích této události.a opět voda do vesnice přišla v nočních hodinách a to ztěžovalo práci hasičům a dobrovolníkům při evakuaci našich spoluobčanů.Celá evakuace spoluobčanů proběhla bez vážnějších problému.Už v noci se podařilo krizovému štábu zajistit do naši obce záchranáře policii a vojsko všichni se podíleli na evakuaci obce. Už první noc kdy přišla voda přijel na krizový štáb ředitel HZS Olomouckého kraje územního odboru Přerov plk.Ing.Miroslav Čoček,který se zajímal o stav a dění v naší obci.Průběh stoupající vody,která zaplavovala vesnici už panu řediteli nedovolila opustit naši vesnici a strávil noc při záchranných pracích v obci a ujal se jejich řízení. V ranních hodinách při denním světle se rozjely záchranné práce plným proudem a byly zajištěny veškeré základní služby pro evakuované občany.Do krizového štábu dorazili posily z HZS Olomouckého kraje a převzali si řídícího důstojníka a organizovali ve spolupráci s obcí Troubky a místními hasiči koloběh prací a organizování všech prací spojených s povodní.Řídícím důstojníkem byl plk.Ing.Miroslav Čoček spolu plk.Ing.Petr Ošléšek, který se v ranních hodinách dostavil do naší obce po seznámení se situací se ujal řídících prací v obci,a spolu panem plukovníkem Ing.Miroslavem Čočkem se střídali na řídicích pracích v naší obci..Během dopoledne prvního dne dorazila do Troubek rota týlového zabezpečení z Olomouce,která měla na starosti zabezpečování stravy pro všechny záchranáře,kteří působili na území obce Troubky.Tady patří poděkování Olomouckému kraji,a hlavně tajemnici bezpečností rady Olomouckého kraje paní Aleně Hložkové,která zabezpečovala chod a finance a hlavně proviant pro polní kuchyni ,i tady patří poděkování armádě České republiky pro zabezpečení chodu polní kuchyně. Považujeme za velký úspěch,který se docílil tím,že se podařilo odčerpat vodu z vesnice během 4 dnů a lidé se mohli vracet do vodou poničených domovů.Jen pro srovnání uvádím ,že v roce 1997 byla voda ve vesnici 15 dnů.Podařilo se zajistit velkokapacitní čerpadlo ,které bylo nasazeno na čistírnu odpadních vod a odčerpávalo vodu z obce.Při záchranných pracích v naší obci bylo nasazeno v jednom dni 63 zasahujících jednotek,které odčerpávaly vodu z obce. Po dobu povodně zasahovalo v Troubkách na 160 hasičských sborů ač profesionálních nebo dobrovolných ze všech koutů republiky.Největší počet zasahujících jednotek byl z Olomouckého kraje.Jen jsme se trochu vyhrabali z problémů,které nám přinesla květnová povodeň už naši obec ohrožovala první den v měsíci červnu druhá vlna povodně.Díky obětavosti všech záchranářů a všech integrovaných složek a dobrovolníků a Povodí Moravy se podařilo zabránit další povodni,která ohrožovala naši obec. I přes veškeré úsilí,které vynaložili naši hasiči se v měsíci červenci konali tradiční hody.Bylo to velmi náročné vždyť spoustu našich členů mělo zatopeny své domy a měli práce a starostí s odstraňováním škod,přesto všechno se nám podařilo tuhle náročnou akci zorganizovat.          
Nyní několik slov k výjezdové jednotce obce Troubky.              
Nejprve krátká statistika v roce 2010 jsme zasahovali celkem v 61 případech. Ve 2 případech se jednalo o požár, v prvém případě skládky v Hradčanech, v tom druhém o osobní automobil na silnici Troubky směr Záříčí. Třikrát jsme likvidovali obtížný hmyz, jedenkráte odstraňovali mrtvé tele z koryta řeky Bečvy a jedenkrát jsme pomáhali s odstraněním následků silného větru v Kojetíně. Bohužel největší porce zásahů 54 se týká letošních povodní. Pro nás se jednalo o nesmírně složité, po fyzické i psychické stránce náročné zásahy. Jednalo se o velmi širokou škálu vykonávaných činností, kterých se nám podařilo zhostit velmi dobře.Tato událost se dotkla všech obyvatel naší obce hasičů pak zvláště, samozřejmě pak ovlivnila veškerou další činnost na celý rok. Rád bych ocenil všechny ty, kteří pomáhali bližním, i když i jejich domovy a rodiny zasáhla velmi ošklivá hra přírody. Z mého pohledu bych chtěl poděkovat všem zasahujícím, a také těm kteří při nás jakýmkoliv způsobem stáli a podporovali nás . Přejdu teď k činnostem, které znamenají příjemnější setkání. Začátek každého roku u JSDH bývá ve znamení odborné přípravy. Ani rok 2010 nebyl výjimkou. V lednu se uskutečnilo první setkání jednotky při pravidelném školení.Velitelé a strojníci si prošli cyklickou přípravou v Lipníku nad Bečvou a řidiči se vzdělávali v Kojetíně. Do dalšího plánovaného průběhu ovšem zasáhla povodeň. Činnost, které se povodně dotkly asi nejméně je právě odborná příprava. Výpadek se podařilo dohnat a plánovaná téma probrat. Letošním záměrem bylo co nejvíce se zaměřit na praktický výcvik, znalost a správné užití prostředků a techniky, kterými jednotka disponuje. Závěr roku patří velitelskému dni v Přerově, cyklické přípravě NDT na polygonu v Prostějově, či teoretickým tématům jež jsou ponechána na zimní měsíce.          
Zpráva o činnosti soutěžního kolektivu mužů          
Také na soutěžní činnosti v roce 2010 se podepsala povodeň.Soutěžní družstvo zúčastnilo celkem deseti soutěží.Příprava na soutěžní sezonu začala zimní přípravou ve sportovní hale.Hala byla k dispozici hasičům každou středu,kde se připravovali po stránce fyzické i odborné,mrzí nás ,že účast ze strany soutěžního družstva nebyla tak velká a nesplnila očekávání. Soutěžní rok jsme zahájili okrskovým kolem v Bochoři kde jsme skončily na 2 místě.Soutěžilo se ve dvou disciplínách běh na sto metrů s překážkami a požárním útoku.V běhu na 100 m naše družstvo s přehledem vyhrálo,ale disciplíně pravdy požárním útoku naši borci vybouchli.Už zde bylo vidět,že v soutěžním družstvu jsou problémy.Na okresní kolo postupovalo v rámci okrsku soutěžní družstvo z hasičů z Bochoře.Po konzultaci hasičů Troubek a Bochoře se okresního kola v Provodovicích zúčastnilo složené soutěžní družstvo z obou hasičských sborů pod hlavičkou SDH Bochoř.Na této soutěži v rámci okresu skončilo soutěžní družstvo na 3 místě.Tady patří nesmírné poděkování Jiřímu Němcovi z Bochoře,který si vzal na starost přípravu a výcvik soutěžního družstva.Dále se soutěžní družstvo věnovalo seriálu soutěží VC OSH Přerov. I přes veškeré problémy ,které nastaly v důsledků povodní se podařilo soutěžnímu družstvu absolvovat nadpoloviční většinu soutěží VC OSH Přerov.Nadpoloviční účast byla nutná pro celkové hodnocení celého seriálu VC OSH Přerov a pro pořádání naší VC O pohár Hané.                 
Zpráva o činnosti soutěžního kolektivu MH             
Ročník 2010 byl zejména v důsledku povodní po soutěžní stránce velmi chudý. MH se nemohli zúčastnit II. kola hry Plamen. Ani seriálu soutěží VC. Většina MH se zúčastňovala povodňových táborů,proto jsme se mohli zúčastnit I. kola Plamenu v Přestavlkách a to pouze z hlídkou starších která se umístila na třiadvacáté příčce. Před a po povodni se družstvo scházelo každý pátek. Náplní kroužku byla příprava na soutěže v PS, preventivní a výchovná činnost.Družstvo se dlouhodobě potýká s nedostatkem členů, proto se vedoucí rozhodli uspořádat před koncem roku náborovou akci. V tělocvičně základní školy si pro žáky prvního stupně připravili přednášku o požární ochraně spojenou z názornými ukázkami. Výsledek náboru zatím není znám rozdalo se na čtyřicet přihlášek pro zúčastněné žáky a na výsledný efekt zatím čekáme. Velkým nedostatkem v tomto směru je že sbor nemá zatím žádného fundovaného tahouna pro funkci vedoucího mladých hasičů Tady patří poděkování členům soutěžního družstva, kteří se zatím této nevděčné funkce ujali a těm pár mladým hasičům se věnují na jejich pravidelných schůzkách jmenovitě Lukáši Bálintovi a Martinu Smolkovi kteří       věnují svůj volný čas mladým hasičům. Pevně věříme,že tenhle problém se podaří našemu sboru vyřešit a náš sbor naváže na úspěchy které naši mladí hasiči v minulosti dosahovali. Vyzývám členskou základnu zda by se někdo nenašel a chtěl se mladým hasičům věnovat.Letošní rok naši členové odpracovali na brigádách sboru celkem 2.234 hodin a to jak na akcích pořádaných sborem nebo obcí. Na údržbě techniky a věcných prostředků bylo odpracováno 980 hodin. Na výzvu našeho sdružení se náš sbor zapojil do akce boj proti rakovině a na účet tohoto sdružení byla zaslána finanční částka 5.000 Kč,dále náš sbor také přispěl částkou 2.000 Kč na zakoupení vánočních dárků pro děti z dětských domovů.              
2011          
Naše členská základna čítá celkem 59 členů našeho sboru,kteří jsou řádně zaregistrováni ve Sdružení SH ČMS a mají řádně zaplacené příspěvky.                
Z tohoto celkového počtu členů je:                   
Mladších žáků a dorostu ………………………..……….. 13                
18 – 50 let     …………………………….…………………… 24                
Nad 50 let      …………………………………………………. 22                
Nejstarším členem je bratr Arnošt Raška,který,oslavil 80 narozeniny,zároveň je členem s nejdelší délkou služby u sboru s délkou 55,bratr Dočkal Josef s délkou služby 54 let.Také máme čtyři členy s délkou služby nad 50 let setra Zatloukalová Anna,bratr Kamelandr Antonín, bratr Vrána Stanislav. Bratr Němčák František je nositelem řádu Svatého Floriana.3 členové jsou nositeli za mim.zásluhy,a medaili sv.Floriana 6 členů. Výbor sboru se pravidelně schází každý měsíc na svém jednání.Účast na těchto jednání je devadesáti procentní.Všichni členové výboru se aktivně podílí na úkolech uložených výborovou schůzí. Výbor sboru na svých jednáních řeší chod sboru a všechny vyplívající úkoly a akce sboru.Výbor sboru se také zabývá stavem členské základny,technikou a věcnými prostředky našeho sboru.Členská schůze byla svolána dvakrát.Členská základna byla informována o dění ve sboru,co se připravuje za akce a co nás čeká do budoucna. V roce 2011 naše jednotka zasahovala ve 15 případech. Ve pěti případech se jednalo o požár. Z toho dvakrát o stoh, jedenkrát hořel biologický odpad za hřbitovem. Na podzim nás krajské operační středisko vyslalo k požáru kotelny v Henčlově. Největším požárem, kterého jsme se zúčastnili a který zůstane na dlouho v našich pamětech byl požár v areálu Technoplastu v Chropyni.Ten důkladně prověřil naši výdrž i přpravenost naší CAS 32 T 815. Devětkrát se v rámci zásahu jednalo o technickou pomoc, kdy osmkrát jsme pomáhali našim spoluobčanům zlikvidovat obtížný hmyz a jednou jsme odstraňovali stromy popadané následkem bouřky ze silnice směr Citov. Čtrnáctým případem byla dopravní nehoda, kdy se naše jednotka po cestě z odborné přípravy na Smilově setkala s dopravní nehodou osobního automobilu. Pokud nebude brán v potaz loňský rok značně ovlivněný povodněmi, počet zásahů jednotky neustále roste ( rok 2008 5x, rok 2009 8x). Výcvik jednotky probíhal v měsíčních intervalech, opět byl kladen důraz na praktické dovednosti, práci s technickými prostředky, bojová rozvinutí. Díky našemu patronovi a příslušníkům HZS Přerov jsme si mohli osvěžit rovněž práci ve výškách a nad volnou hloubkou se zaměřením na sebezáchranu. Velitelé a strojníci se na jaře zúčastnili pravidelné odborné přípravy pořádané HZS. Řidiči si rovněž osvěžili svoje znalosti v rámci každoročního jarního školení. Jednotka se zúčastnila jednoho taktického cvičení, kde jsme se zapojili do dálkové dopravy vody ze stroje do stroje hadicemi. Tento rok obohatily odbornou přípravu dva podzimní praktické výcviky. Píši záměrně obohatili, protože oba byli velmi přínosné. První bylo instruktážně metodické zaměstnání zaměřené na témata spojená s ochranou obyvatelstva, které se uskutečnilo v říjnu ve VVP Libavá. Druhým pak výcvik ve Flashover kontejneru v Hamrech, kam se měla část našich členů možnost podívat a projít školením, při tomto výcviku jme si měli možnost sáhnout až ke dnu vlastních sil a vyzkoušet si reálné podmínky při požáru v uzavřených prostorech. Na konci tohoto roku se podařilo opět začlenit do výcviku kondiční jízdy, v čemž doufám, že budeme příští rok pokračovat. V letošním roce prošli všichni členové úspěšně zdravotními prohlídkami i ověřením odborné způsobilosti. Na podzim proběhlo setkání velitelů hasebního obvodu Přerov.                
Zpráva o činnosti soutěžního kolektivu mužů          
Letošní soutěžní rok jsme zahájili na Tovačovském zámku, kde se konal 2. ročník soutěže o Železného hasiče. Náš sbor zde reprezentovali Martin Smolka a Lukáš Bálint. Náročnou trať se podařilo dokončit pouze Lukáši Bálintovi, který tak obsadil 20. místo. Celkem se 2 ročníku zúčastnilo 44 hasičů.Soutěžní rok pokračoval postupovými koly a to okrskovým kolem v Troubkách a okresním kolem v Provodovicích.V Troubkách se nám podařilo zvítězit v disciplíně na 100m s překážkami a obsadit druhé místo v požárním útoku. Po součtu bodů jsme celkově dosáhli na druhou příčku. Na okresním kole jsme náš okrsek reprezentovali pod hlavičkou SDH Bochoř ve společném družstvu. Společně jsme dosáhli na 6. příčku v běhu na 100m s překážkami a na 4. příčku v požárních útocích. V celkovém hodnocení jsme se umístili na krásném 4. místě.Většinu roku byla naplněna účastí na VC OSH Přerov. Celkem jsme se zúčastnili osmi VC a splnili tak podmínku pro hodnocení družstva v celkovém pořadí. V letošním ročníku jsme obsadili 19. místo.Podrobný seznam všech výsledků je součástí této zprávy a to jak jednotlivců z postupových kol tak i VC. Další důležitou změnou, které se dotkne naší jednotky je jeden ze způsobů vyhlášení poplachu jednotce. Kdy dochází k přechodu od standartních SMS zpráv k systému AMDS, což jsou hlasové zprávy doručené pomocí volání na mobilní telefon.              
Zpráva o činnosti soutěžního kolektivu MH             
V loňském roce se mladí hasiči zúčastnili Hry Plamen, která se letos konala na stadionu v Hranicích a fotbalovém hřišti v Drahotuších. V letošním ročníku se Družstvo starších umístilo na 15. místě. Další ročník Hry Plamen, který bude pokračovat na jaře jsme zahájili již na podzim v obci Přestavlky na soutěži požární všestrannosti. Zde jsme se zúčastnili s hlídkou starších i mladších žáků. Starší žáci se umístili na 19. místě a mladší obsadili 20. místo. Letní měsíce se mládí hasiči věnovali zejména soutěžím VC OSH Přerov. V letošním ročníku se starší žáci umístili na 14. místě se ziskem 10 bodů. Celkem jsme se zúčastnili 8 soutěží. Od letošního roku se nám podařilo přilákat dostatek dětí, abychom mohli složit i družstvo mladších žáků. K tomuto výrazně přispěla i náborová akce, kterou jsme uspořádali pro děti z první a druhé třídy základní školy. Letošní rok jsme zakončili tradičně na pohárové soutěži O Bochořskou sovu.   Celý rok se oba soutěžní kolektivy schází minimálně jednou týdně. Letošní rok naši členové odpracovali na brigádách sboru celkem 2.460 hodin a to jak na akcích pořádaných sborem nebo obcí. Na údržbě techniky a věcných prostředků bylo odpracováno 940 hodin.               
2012          
Naše členská základna čítá celkem 60 členů našeho sboru,kteří jsou řádně zaregistrováni ve Sdružení SH ČMS a mají řádně zaplacené příspěvky.                
Z tohoto celkového počtu členů je:                   
Mladších žáků a dorostu ……………………………….. 13                  
18 – 50 let     ………………………………………………… 23               
Nad 50 let      ………………………………………………. 24           
Výbor sboru se pravidelně schází každý měsíc na svém jednání.Účast na těchto jednání je osmdesáti pěti procentní.Všichni členové výboru se aktivně podílí na úkolech uložených výborovou schůzí. Výbor sboru na svých jednáních řeší chod sboru a všechny vyplívající  úkoly a akce sboru.Výbor sboru se také zabývá stavem členské základny,technikou a věcnýmiprostředky našeho sboru.Členská schůze byla svolána dvakrát.Členská základna byla informována o dění ve sboru,co se připravuje za akce a co nás čeká do budoucna. V roce 2012 naše jednotka vyjížděla celkem k 16 událostem, z toho se jednalo 2x o planý poplach, 10x o požár, 3x o technickou pomoc a jedenkrát o taktické cvičení. V případě požárů se na poměrně vysokém počtu projevily jarní požáry travních a lesních porostů, dále pak místní záškodník, který zapaloval kontejnery na tříděný odpad. Na druhé straně stojí     náročnější zásahy při požáru ve sklepě stolárny v Troubkách, hospodářského stavení v Citově, přístavku rodinného domku v Brodku, či rozsáhlá událost při nárazu kamionu do domu v Přerově. Letošní rok se statisticky vymyká rokům předcházejícím, kdy letos události typu požár výrazně převyšují technické zásahy. Přičemž trend v předchozích letech byl přesně opačný. Jako každý rok jsme se v jarních měsících účastnili cyklické přípravy velitelů, strojníků a řidičů. V podzimních měsících pak proběhla porada velitelů. Odborná příprava probíhá stále se zaměřením na praktický výcvik a na zlepšování návyků. Snahou je zaměřit se při výcviku na správné použití věcných prostředků ve vybavení jednotky a správné postupy při různých typech událostí.Jako pozitivní vidím zapojení tří nových členů do činnosti jednotky včetně úspěšného ukončení kurzu nositelů dýchací techniky. Členové jednotky se zúčastnili taktického cvičení zaměřeného na ochranu obyvatelstva, kde zaměření byla stavba protipovodňových hrází. Negativní stránkou je slabá komunikace uvnitř jednotky a složité hledání termínů pro odbornou přípravu. Což je pro mě námět pro budoucí rok. Při hodnocení odborné přípravy není možné opomenout pomoc a ochotu příslušníků HZS Olomouckého kraje ÚO Přerov, zvláště pak našeho patrona. V letošním roce došlo k dalšímu rozšíření naší výbavy, jako nejpřínosnější vidím doplnění dýchací techniky. Tento materiál je využíván pravidelně při odborné přípravě, výborně se ovšem osvědčil při zásazích, kdy je patrný značný posun dopředu oproti stávající dýchací technice. Další nákup nového vybavení byl zaměřen na pomůcky pro poskytnutí první pomoci ochranné pomůcky pro práci na vodě a další osobní ochranné pomůcky. Konkrétně se jednalo o zdravotnický batoh, speciální nosítka, plovací vesty, suché obleky, hasičské opasky a další drobné vybavení. Zároveň byla do vozidla Tatra pořízena motorová pila a přetlakový ventilátor.Pravidelně probíhají práce na technice, kdy je do vozidel postupně začleňováno nové vybavení, je upravováno uložení současného vybavení tak aby bylo místo ve vozidlech využito co nejlépe. Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a údržba techniky. Zde je snahou předcházet komplikacím a odhalovat problémy dříve než nastanou v ostrém provozu.           
Zpráva o činnosti soutěžního kolektivu mužů          
Hlavní činností soutěžního družstva v letošním roce byla účast na soutěžích velké ceny okresního sdružení. V letošním ročníku se naši muži zúčastnili celkem 9 soutěží. V celkovém hodnocení se pak umístili na 18. místě s celkovým ziskem 19 bodů.             Kolektiv se zúčastnil několika pohárových soutěží. Jmenovitě se zmíním například o 4. místě na pohárové soutěži v Citově a 2. místě na povodňovém poháru v Bochoři. Náš sbor jsme reprezentovali i na okrskovém kole v Bochoři kde jsme obsadili 3 místo. Na okresním kole jsme spolu s ostatními nejlepšími jednotlivci z okrsku reprezentovali pod hlavičkou SDH Věžky. Na tomto okresním kole se nám společnými silami podařilo vybojovat 9. místo.Kromě soutěžní činnosti se družstvo věnovalo také brigádám. Vlastními silami jsme provedli úklid skladiště na Svárově, ze kterého jsme také vytřídili všechen nepotřebný materiál a vyvezli jej do sběru.               
Zpráva o činnosti soutěžního kolektivu MH             
Začátek letošního soutěžního roku si mladí hasiči zpestřili na soutěži ve vybíjené v Nenakonicích kde se našemu družstvu podařilo zvítězit.Následně jsme již veškeré úsilí věnovaly přípravě na II kolo hry Plamen. Letošní ročník jsme nezačali příliš dobře, když jsme se v I. kole umístili až na 21. místě. Ve druhém kole v Hranicích se nám však dařilo a v celkovém hodnocení jsme se po dramatickém závěru posunuli až na krásné 6. místo.Téměř celoroční náplní naší činnosti byla účast v seriálu soutěží VC. Letos se kolektiv mladších zúčastnil celkem sedmi soutěží a celkem získal 35 bodů. V závěrečném hodnocení se poté umístil na 10. místě. Družstvo starších se zúčastnilo pouze třech soutěží a nebylo v celkových výsledcích hodnoceno.Družstvo mladších žáků se na podzim zúčastnila I. kola hry Plamen pro ročník 2012/2013. Naše hlídka však při plnění závodu požární všestrannosti minula jedno ze stanovišť a byla spolu s dalšími dvěma hlídkami hodnocena posledním místem.   Soutěžní rok jsme poté uzavřeli na pohárové soutěži v Bochoři, kde se naše družstvo mladších umístilo na 13. místě a družstvo starších svůj útok bohužel nedokončilo.                
Letošní rok naši členové odpracovali na brigádách sboru celkem 2.380 hodin a to jak na akcích pořádaných sborem nebo obcí. Na údržbě techniky a věcných prostředků bylo odpracováno 940 hodin.       Také v letošním roce náš sbor spolupracoval s ligou proti rakovině,dále náš sbor také přispěl finanční částkou na zakoupení vánočních dárků pro děti z dětských domovů a fondu ohrožených dětí.             
2013          
Naše členská základna čítá celkem 56 členů našeho sboru,kteří jsou řádně zaregistrováni ve Sdružení SH ČMS a mají řádně zaplacené příspěvky. V roce 2013 jednotka SDH zasahovala ve 12 případech, z toho bylo pět požárů, šest technických pomocí a jedna dopravní nehoda. V roce 2013 se nám naštěstí vyhnula událost většího rozsahu. U požáru byl asi největším požár přístavku rodinného domu v Troubkách. Jinak se jednalo o požáry sazí v komíně a dvě zahoření v Brodku u Přerova. Změnou co do pestrosti zásahů jsou zásah u dopravních nehod, které jsou pro jednotku poměrně novým jevem.Začátek a konec roku zároveň skýtá nejvíce času pro školení zbývajících členů jednotky. Příkladem je výcvik základů práce na vodní hladině. Za velice přínosnou hodnotím i odbornou přípravu zaměřenou na poskytnutí první pomoci, uskutečněnou v rámci projektu Pomáháme pomáhat.Období posledních pěti let bylo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Troubkách značně hektické. Rozrostl se nám počet událostí u kterých jednotka zasahovala. Bohužel i zásluhou povodní z roku 2010 vzrostl počet mimořádných událostí v obci. Celkový počet událostí za pět let se prozatím zastavil na čísle 105.I přes výjezdy v dopoledních hodinách se daří držet předepsaný deseti minutový limit výrazně zkrátka. K rozsáhlejším událostem jsou obsazována dvě zásahová vozidla. V průběhu pětiletého období došlo i ke změně patrona jednotky, ten je určen z řad příslušníků HZS Olomouckého kraje. Naším patronem je v současné době velitel družstva ze stanice Přerov nprap. Jiří Machala.Ve chvílích kdy se členové jednotky nemusí věnovat zásahové činnosti, zůstává čas na další neméně důležité okruhy hasičské práce. Mezi něž patří odborná příprava jejíž rozsah a časová dotace jsou pro neznalé skutečně velké. Dalším bodem je péče o techniku, kdy na správné funkčnosti techniky závisí včasnost a účinnost požadovaného zásahu. Případně existují další aktivity, jako jsou ukázky pro veřejnosti či je třeba si najit čas na informovanost naší mládeže, třeba ve spolupráci se Základní školou. K letošnímu roku čítá jednotka sedmnáct členů. Z toho je jeden velitel jednotky, čtyři velitelé družstev, šest strojníků a zbývající část tvoří členové zařazeni ve funkci hasič. Všichni členové jednotky jsou proškoleni jako nositelé dýchací techniky.             
2014          
Letošní rok se nese v hektickém duchu 120. výročí oslav založení sboru. Na druhou stranu se podařilo uskutečnit všechny naplánované akce, počínaje plesem, přes Den světla, okrskovou soutěž, soutěž o Pohár Hané až po tradiční hodové zábavy. Všechny tyto události se nesly ve slavnostnějším a hektičtějším duchu.Rok 2014 začal pohledem jednotky výraznými změnami, zvláště pak odborná příprava velitelů a strojníků prošla značnou obměnou. Jednotka pracovala v rámci roku v obdobných intencích jako v předchozích letech, v zimních měsících je ideální čas se soustředit na odbornou přípravu a práci na technice. V lednu je čas zhodnotit a uzavřít předchozí rok. V dalších měsících je pak nutné proškolit velitele, strojníky i zbývající část jednotky. V tomto bodě je nezbytné opět vzpomenout spolupráci HZS OLK stanicí Přerov a našim patronem Jiřím Machalou. Kdy každoročně jsou určeny dva body, které je nezbytné s patronem probrat. Naše spolupráce je ovšem podstatně užší. Přechodem jara a léta již začali starosti s dalšími činnostmi souvisejícími s oslavami výročí hasičů v Troubkách.Do současné doby jednotka zasahovala u patnácti událostí. Z toho byl třikrát požár a zbývající část připadá na technické zásahy, zejména pak na likvidace obtížného hmyzu. Což je kvitováno místními obyvateli. Poslední událostí pro jednotku byl požár haly v družstvě ve Vlkoši z minulého týdne.Jednou z výrazných akcí, které jsme se měli možnost zúčastnit bylo taktické cvičení s názvem RAFEX 2014. Kdy při simulované nehodě vlaků jsme měli možnost si sáhnout na dno vlastních sil, při transportu velkého množství zraněných osob.Rok 2014 zahájili členové soutěžního družstva již brzy z jara. A to generální opravou dopravního automobil WV Transportér, který má sloužit pro dopravu soutěžních družstev na soutěže a jiné akce. Jako první následovalo rozebrání vozidla a příprava na přelakování, které se již podařilo dokončit. Souběžně probíhaly opravy elektroinstalace, čištění a opravy interiéru a nejnutnější opravy motoru. Soutěžní kapitola letošního roku začala okrskovým kolem, které se konalo u hasičské zbrojnice. Naše družstvo po několika letech neúspěchů zvítězilo a tím postoupilo do okresní soutěže. Na okresním kole v Provodovicích se umístilo na slušném sedmém místě ze třinácti zúčastněných družstev. Značnou část sezony zabrala družstvu účast na soutěžích velké ceny okresního sdružení. Letošní rok jsme se zúčastnili sedmi soutěží a v celkovém hodnocení jsme se umístili na 19. místě. Mimo velkou cenu se kolektiv účastnil také pohárových soutěží. Nejmileji nás překvapila soutěž v Troubkách – Zdislavicích a to hlavně velice přátelskou atmosférou a skvělou organizací.   Jmenovitě vypíchnu jen nejlepší výsledky letošního roku. 3. Místo na soutěži v Lobodicích, 6. Místo z Chropyně, druhá příčka ze Zdislavic a 6. Místo z velké ceny v Paršovicích. Letošní rok družstvo uzavře poslední soutěží a to v sousedním Henčlově, která nás teprve čeká a to na konci září.  Na budově hasičské zbrojnice byly vyměněny všechna stávající okna za okna plastová,byla vymalována kompletně celá budova,byla také z části zrekonstruována elektřina byly vyměněny kotle na vytápění budovy,před dokončením je invenrtarizace majetku sboru.Členové soutěžního družstva se pustli do velké opravy vozidla volsvágen,kde provedli kompletní vyvaření karoserie a nového laku vozidlo je před dokončením opravy.chtěl bych tady poděkovat všem kteří se na opravě podíleli jmenovitě Lukáš Bálint,Martin Smolka,Petr Koutný a Aleš Kratochvíl.Dále bylo provedena přestavba přívěsného vozíku ,který nám věnovali hasiči z Bochoře.Vozík byl přestavěn jako součást velitelského vozidla a k naší časomíře,kde se přenáší a zobrazují data posílané z vozidla.Na těchto dvou přestavbách se odpracovalo spoustu hodin a všem patří velké poděkování.Naš sbor má v současné době 61 členů nejstarším členem je br.Arnošt Raška.Starostou sboru je br.Antonín Kamelandr,velitem je br.Zatloukal Vlastimil,preventistou br.Mlčoch Pavel,velitel výjezdové jednotky obce  br. Bc.Březina Petr.V tomto roce také proběhly v našem sboru oslavy 120.výročí sboru.Již celý rok akce které probíhaly v tomto roce se konaly v rámci těchto oslav.Hlavní oslavy proběhly v měsíci září.Den začal budíčkem dechové hudby Věrovanka,v kostele sv.Markéty se konala slavnostní mše ke 120.výročí založení sboru a za zemřelé hasiče a našeho patrona sv.Floriána.

 

 


  

 

 

 

Po mši svaté byla  za zvuků dechové hudby pložena kytice k pomníku sv.Floriána.V 11 hodin se konala slavnostní schůze k oslavám 120.výročí založení sboru.Starostou sboru byla přednesena zpráva o činnosti našich hasičů.Ve zprávě byla krátce vzpomenuta historie za uplynulych 120 let a obsáhlejší zpráva za posledních pět let.Na slavnostní schůzi bylo předáno řadu ocenění našim hasičům,ale také hostům,byly uděleny medaile za věrnost,za příkladnou práci,za Zásluhy,za Mimořádné zásluhy,medaile svetého Floriána a řád sv.Floriána.Nejvyšší hasičské vyznamenání obrdžel starosta sboru br.Antonín Kamelandr a to titul Zasložilý hasič.Řád sv.Florána obržel br.Dočkal Josef,br.Zatloukal Vlastimil.Na slavnostní schůzi se zúčastnila řada významných hostů starosta obce Mgr.Radek Brázda jeho zástupce místostarosta Mgr.Martin Frgál,dále tajemnice bezpečnostní rady Olomouckého kraje Mgr.Alena Hložková,ředitel HZS Olomouckého kraje plk.Ing.Karel Kolařík,ředitel územního odboru Přerov plk.Ing.Miroslav Čoček,náměstek Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka br.Netík Josef,starosta okresního sdružení okresu Přerov br.Ing.Radek Hlavinka,fárář obce Troubky,a spousta dalších vzácných hostů.Mezi pozvanými byli také zástupci místních spolků a okolních sborů hasičů,všichni obdrželi pamětní listy.Po skončení slavnostní schůze byl slavnostní oběd.Po obědě v prostorách před kultůrním domem začal odpolední doprovodný  program.V programu po celé odpoledne vyhrávala dechová hudba Věrovanka se svými solisty,proběhly ukázky žáků místní školy pod vedením paní učitelky Venduly Janouškové.Ukázky profesionálních hasičů územního odboru Přerov vyproštění osoby z havarovaného vozidla,Hašení vozidla,Ukázky policie České republiky a Městské policie,Ukázka parní stříkačky z Kvítkovic,dále byla po celé odpoledne vystavena technika hasičů včetně historické až po současnou.Výbor sboru děkuje všem,kteří se na náročné akci podíleli především obci Troubky,Olomouckému kraji,územnímu odboru Přerov a všem hasičům.              

Rok 2015            
V tomto roce,který byl rokem volebním zvolila Valná hromada svůj staronový výbor.Sarostou sboru byl zvolen br.Zatloukal Vlastimil,velitelem sboru br.Bc Březina Petr jeho zástupcem br.Kamelandr Pavel,jednatelem br.Bálint Lukáš,preventistou sboru br.Mlčoch Pavel st.Valná hromada zhotnotila rok a dala si úkoly rok následující.V daném roce náš sbor pořádal tradiční akce,které naši hasiči pořádali.Byl ples hasičů,Den světla,tradiční pohár Hané a to již 40.ročník a tradiční hody spolu s Hanáckými slavnostmi.V tomto roce jsme se podíleli také na akci místního klubu důchodců při pořádání turnaje petangu.Na dni světla který byl v tomto roce již 5.ročníkem na akci se zúčastnili naši nevidomí občané z celého Olomouckého kraje.Dovolte mi shrnou v pár větách, ty nejzásadnější momenty, ze soutěžního kolektivu dospělých od roku 2015. V již jmenovaném roce mužský kolektiv dokončil seriál velké ceny OSH na 19.místě. Z okresního kola si družstvo odvezlo celkové 11. místo. Malou útěchou byla pátá příčka v požárním útoku. Celkově byl rok 2015 soutěžně dost výrazný a družstvu se dařilo spíše na pohárových soutěžích. Družstvo se také rozhoduje již nepokračovat v soutěžích velké ceny. Soutěže se stále častěji pořádají na Hranicku a nově i na Novojičínsku což začíná být pro mnohé členy časově neúnosné. V roce 2016 se družstvo účastní zejména pohárových soutěži v blízkém okolí. Vůbec poprvé je hodnoceno v ročníku VC MHJ Přerov a to na 17 místě. Družstvo si připisuje několik pohárově úspěšných závodů a přiváží si trofeje z Troubek-Zdislavice a Popůvek. V tomto roce se poprvé účastníme nové přerovské ligy požárních útoků. V celkovém hodnocení bere družstvo 12 místo. Z okresní soutěže přivážíme opět 11 místo.Rok 2017 zahajujeme úspěšnou účastí na okresním kole. 2 místo z požárního útoku a celková čtvrtá příčka což je bohužel na dlouhou dobu poslední skvělý výsledek. V tomto roce se začíná vážně projevovat dlouho trvající problém sboru. Družstvo nemá kdo doplnit, z kolektivu mladých hasičů přichází pouze ojediněle nový členové. A to na obměnu členů družstva, které začínají tížit i jiné životní povinnosti nestačí. Družstvo se účastní pouze několika soutěží a to bez výraznějších výsledků. O rok později už muži reprezentují pouze na okrskovém kole a na domácí soutěži. Na podzim je již soutěžní činnost oficiálně ukončena a družstvo se přestává scházet.Další milník přichází v roce 2019 a to první historická neúčast družstva dospělých na domácí soutěži. Nutno podotknout, že mnoha staršími členy, často velmi nelibě hodnocený leč nevyhnutelný moment. Vždyť jádro družstva tvořili členové, kteří v této kategorii začínali už ve svých patnácti letech. Ti v uvozovkách nejstarší se jí věnovali nepřetržitě 13let. V květnu nám začala nová sezóna hry Plamen v Hranicích na Moravě. Potom nastala dlouhá šňůra VC OSH, kde se zatím držíme průběžně na 11. místě.MH se zúčastnili dětského kde se starali pod vedením vedoucích o soutěže džberovek a střelby ze vzduchovky.V měsíci červnu jsme se zúčastnili soutěže O Pohár primátora města Přerova, kde mladší žáci skončili na 3. místě a starší žáci na 2. místě.Dále se MH  zúčastnili soutěže vaření kotlíkových gulášů, děti to moc bavilo a jako odměnu za šikovnost jsme jim dopřáli spaní pod širákem.V měsíci srpnu sbor pořádal  prodloužený víkend s dětmi na táboře v Čekyni užily si bazén, stezku odvahy, spoustu soutěží a hodně dobrého jídla. Na tomto táboře nás navštívila jednotka HZS Přerov s ukázkou resuscitace a hasičské techniky.Máme před sebou poslední kolo VC hry Plamen, kde se bude vyhodnocovat celoroční umístění na soutěži. Poté už nás čeká nočni závod v Bochoři tzv. Bochořská Sova a poté začneme novou sezónu 2020 branným závodem požárni všestrannosti, který se koná 12.10.2019. Tak nám držte palce, ať vše dobře dopadne.Dovolte mi, abych v následujících řádcích shrnul činnost jednotky dobrovolných hasičů obce Troubky za posledních pět let. Pět let, které uplynuly od předchozího výročí.Na začátek trochu čísel. 15 hasičů zařazených v jednotce, z toho 6 velitelů, 6 strojníků, 10 nositelů dýchací techniky, 6 členů s oprávněním pracovat s MŘP a 7 členů oprávněných k vedení malého plavidla, to je aktuální početní stav jednotky a další řádky této zprávy budou odkazem jejich činnosti. Jednotka by samozřejmě jen těžko fungovala bez podpory zřizovatele obce Troubky, bez podpory Olomouckého kraje, HZS Olomouckého kraje, je potřeba zmínit našeho patrona u HZS OLK Jiřího Machalu, který je nám vždy nápomocen a další kolegy, instituce, kamarády a rodiny, bez jejichž podpory by do téhle zprávy nebylo co psát. Jen velmi nerad bych na někoho zapomněl, takže ještě jednou všem co nás podporují, děkuji.Ročně zasahuje jednotka asi u 25 událostí. Výjimkou je letošní rok, kdy začala pevnou rukou prevence a událostí je zatím 9. To je samozřejmě pozitivní informace pro občany. Od posledního výročí se úhrn událostí vyšplhal na 110. Což znamená docela zásadní nárůst.  Jen pro srovnání za období 2010 až 2014 bylo událostí 105, ale 54 jich bylo v souvislosti s povodněmi v roce 2010.Jednotlivé roky se liší hlavně rozmanitostí druhů událostí, ke kterým jednotka vyjíždí.Každý rok má svá specifika a nemalou roli hrají vrtochy počasí. Letos je vyšší počet zásahu na popadané stromy díky letním bouřkám. Vloni to byl díky suchu zvýšený počet požárů. V předcházejících letech to byly různé druhy technických zásahů, doplněných o dopravní nehody. Z toho plyne široké spektrum činností, které členové jednotky musí vykonávat.Nejen zásahovou činností živ je hasič, aneb kdo je připraven, nebývá překvapen. V duchu tohoto hesla je základem odborná příprava a péče o techniku. Při organizaci výcviků se nám daří jako v dalších činnostech spolupracovat s HZS Olomouckého kraje a patronem jednotky příkladem jsou výcviky na vodě, ve Flashover kontejneru, příprava na zásahy při dopravních nehodách, zásady poskytování první pomoci, příprava NDT. Nezbytnou nutností je péče o techniku a zázemí. Značné množství prostředků a času spolykala naše CAS 32 Tatra. Za 30 let služby se projevila nutnost značných investic. Významnou akcí je v letošním roce rekonstrukce zázemí v požární zbrojnici. Navíc se každý rok pořizují prostředky, které jsou pro naši činnost nezbytné, nebo nám výrazně při práci pomáhají. Samozřejmě v rámci techniky i odborné přípravy mám vytipována úzká místa, na která je třeba se v budoucnosti zaměřit, tak abychom se dokázali držet současných trendů.Teď jen ve zkratce k jednotlivým rokům.V roce 2015 JSDH Troubky zasahovala u 26 událostí (pro potřeby této zprávy nebudu rozlišovat událost a činnost, navenek je výsledek stejný).  Naprostou většinou se jednalo o technické zásahy, u těchto případů zasahovala jednotka 18x. Jednalo se převážně o likvidace obtížného hmyzu, odstranění stromů z komunikací, čerpání vody či spolupráci s PČR. Dále jednotka vyjížděla k 4 dopravním nehodám. Požáry si vyžádaly 2 výjezdy, oba požáry byly v Tovačově. Prvním požárem bylo zahoření střešní konstrukce v průmyslovém podniku, druhým pak požár slámy. Novinkou jsou 2 zásahy u úniku nebezpečných látek, v prvním případě byla sorbentem zasypána a následně odstraněna rozsáhlá olejová skvrna z komunikace. V tom druhém se jednalo o ředění nebezpečné látky vodou v Přerově.V rámci odborné přípravy se v roce 2015 podařilo proškolit 7 členů jednotky, ti mohou obsluhovat motorové pily.  Do odborné přípravy byli zařazeni dva mladí členové. Jako velmi přínosnou hodnotím odbornou přípravu zaměřenou na zásahy při dopravních nehodách a na první pomoc. V roce 2015 se projevil vyšší věk některých našich vozidel (konkrétně CAS 32 T 815 a VW Transporter), kdy si servis a údržba vozidel vyžádala značné finanční prostředky. Za podpory Olomouckého kraje byly obcí Troubky zakoupeny dvě nové pneumatiky na CAS 32 T 815, stav pneumatik již vyžaduje postupnou obměnu. V roce 2016 jednotka zasahovala celkem při 18 událostech. Z toho se jednalo třikrát o požár, všechny tři požáry se udály v Tovačově. Čtyřikrát se jednalo o dopravní nehodu v katastru obce Troubky. Kuriozitou byly dva zásahy, kdy jsme pomáhali zachraňovat zvířata z koryta řeky Bečvy. Šlo o tele a koně, navíc se zásahy odehrály téměř na stejném místě a během takřka čtyřiadvaceti hodin. Dále jsme jedenkrát odstraňovali strom z komunikace, šestkrát jsme likvidovali obtížný hmyz ohrožující občany. Zbývající dva zápisy v počtu událostí jsou taktické cvičení a asistence s člunem v Tovačově.Dva členové mají nově strojnický kurz. Čtyři členové prošli kurzem vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. V říjnu proběhlo taktické cvičení za účasti jednotek Troubky, Bochoř a Vlkoš zaměřené na dálkovou dopravu vody. V roce 2016 se podařilo díky krajské dotaci a financím obce Troubky dokoupit dva kompletní zásahové obleky a pět zásahových přileb. Na konci roku se ještě podařilo vybavit DA Iveco novou motorovou pilou. Zároveň se podařilo vyměnit dvě pneumatiky na CAS 32 Tatra 815, které byly v havarijním stavu. V roce 2017 zasahovala jednotka celkem ve 25 případech. Z toho se jednalo pětkrát o požár.  Třikrát hořelo v Lověšicích, jednou v Tovačově a jednou lesní porost v Troubkách. V šesti případech se jednalo o dopravní nehodu, všechny v Troubkách. Zbývající porce událostí patří do kategorie technických zásahů. Do této kategorie patřilo ve druhé polovině roku časté odstraňování stromů z komunikací, likvidace obtížného hmyzu, monitoring, asistence s člunem. Šest členů jednotky má nově průkaz vůdce malého plavidla, tedy oprávnění obsluhovat člun i s novým motorem. V oblasti techniky a věcného vybavení byl rok 2017 bohatý na změny a náročný na práci. Díky příspěvku obce a Olomouckého kraje se podařilo pořídit dva dýchací přístroje Scott.  Dále pak za finančního příspěvku nadace Agrofert a příspěvku obce byl pořízen nový motor k člunu značky Tohatsu. Na podzim bylo k naší jednotce bezúplatně převedeno vyprošťovací zařízení značky Narimex, za což patří dík našim kamarádům a kolegům z Velkého Újezdu, kteří nám toto zařízení přenechali. Na začátku roku byla podána žádost o dotaci na pořízení nové cisternové stříkačky, kdy jsme v bodovém hodnocení na dotaci bohužel nedosáhli. V průběhu roku 2017 překročily technické potíže CAS 32 únosnou mez. Prasklá nádrž na vodu, potíže s palivovou soustavou,  motorem, vzduchovou soustavou či elektroinstalací si vyžádali odstavení auta z výjezdu a jeho zásadní rekonstrukci v hodnotě cca 1,5 milionu korun. Rekonstrukci provedla společnost Komet Pečky. Rekonstrukce mohla proběhnout díky finanční podpoře obce Troubky, Olomouckého kraje a dotaci z ministerstva vnitra. V roce 2018 zasahovala jednotka celkem u 25 událostí. Dvanáctkrát se jednalo o požár. Za zmínku stojí účast jednotky u čtyř požárů, které si svým rozsahem vyžádaly vyhlášení vyšších stupňů poplachu. Jednalo se o skládky v Lipníku a Hradčanech, dále pak o trávu v okolí železniční trati u Tlumačova, naposled pak požár v areálu Čepro Loukov. Devětkrát se jednalo o technickou pomoc, převážné o likvidaci obtížného hmyzu, dále o otevření domu a práci na vodě. Třikrát vyjížděla jednotka k odstranění následků dopravní nehody. Jednou se jednalo o planý poplach.Díky spolupráci s HZS OLK PS Kojetín jsme prošli školením pro práci na vodě. Na řece Moravě jsme cvičili práci s nornými stěnami a záchranu osob z vodní hladiny. V roce 2018 byly v řešení dvě zásadní investiční akce. Dokončení a úhrada opravy CAS 32, včetně motoru, a příprava opravy zbrojnice. V prosinci byla bezúplatně převedena od HZS OLK digitální radiostanice pro CAS 32. V roce 2019, jak je uvedeno výše, zasahovala jednotka u 9 událostí. Z toho se jednalo dvakrát o požár, jednou o dopravní nehodu a zbývající porce zásahů připadá na technické pomoci. Především odstranění popadaných stromů.  V letošním roce se nám podařilo realizovat výcvik ve Flashover kontejneru. Zásah v podmínkách reálného požáru nám umožnil sáhnout si do hloubky vlastních sil.  Dále se povedlo proškolit dva nové strojníky a jednoho velitele družstva.Z rozpočtu obce Troubky a za přispění Olomouckého kraje byl pořízen nový člun. V druhé polovině prázdnin byla započata rekonstrukce přízemí naší zbrojnice.

V roce 2018
Byla provedena vlastními silami za finanční  podpory obecního úřadu oprava výjezdové garáže a šatny výjezdového družstva,dále bylo v prostorách prvního patra ve společenské místnost zakoupeno s prostředků obce nové stolové zařízení.K dnešnímu dni má sbor 75 členů řádně zaevidovaných u okresního sdružení.Výbor sboru pracuje v 11 cti členném složení. V roce 2018 zasahovala jednotka celkem u 25 událostí. Dvanáctkrát se jednalo o požár. Za zmínku stojí účast jednotky u čtyř požárů, které si svým rozsahem vyžádaly vyhlášení vyšších stupňů poplachu. Jednalo se o skládky v Lipníku a Hradčanech, dále pak o trávu v okolí železniční trati u Tlumačova, naposled pak požár v areálu Čepro Loukov. Devětkrát se jednalo o technickou pomoc, převážné o likvidaci obtížného hmyzu, dále o otevření domu a práci na vodě. Třikrát vyjížděla jednotka k odstranění následků dopravní nehody. Jednou se jednalo o planý poplach.Díky spolupráci s HZS OLK PS Kojetín jsme prošli školením pro práci na vodě. Na řece Moravě jsme cvičili práci s nornými stěnami a záchranu osob z vodní hladiny. V roce 2018 byly v řešení dvě zásadní investiční akce. Dokončení a úhrada opravy CAS 32, včetně motoru, a příprava opravy zbrojnice. V prosinci byla bezúplatně převedena od HZS OLK digitální radiostanice pro CAS 32. V roce 2019, jak je uvedeno výše, zasahovala jednotka u 9 událostí. Z toho se jednalo dvakrát o požár, jednou o dopravní nehodu a zbývající porce zásahů připadá na technické pomoci. Především odstranění popadaných stromů.  V letošním roce se nám podařilo realizovat výcvik ve Flashover kontejneru. Zásah v podmínkách reálného požáru nám umožnil sáhnout si do hloubky vlastních sil.  Dále se povedlo proškolit dva nové strojníky a jednoho velitele družstva.Z rozpočtu obce Troubky a za přispění Olomouckého kraje byl pořízen nový člun. V druhé polovině prázdnin byla započata rekonstrukce přízemí naší zbrojnice.

Seznam členů JSDHO Troubky k 9. 9. 2019.
VJ     Petr Březina
VD    Zatloukal Vlastimil
VD    Pavel Kamelandr
VD    Lukáš Bálint
VD    Miroslav Hubáček
VD    Pavel Mlčoch ml.
S       Martin Smolka
S       Petr Koutný
S       František Hrabčík
H      Emil Smolka
H      Aleš Roubal
H      David Hrabčík
H      Tomáš Bálint
H      Martin Jehlář

Vypracoval:Zatloukal Vlastimil


stránka č.34

 

 

 

 


 

 


 


  

 

  

 

 

 

 

 

                   

         

Sponzoři